Regulamin sklepu maerke.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Pliki cookies
§ 12 Zastrzeżenia

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1
DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy maerke.pl – Internetowy sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://maerke.pl/sklep
Sprzedawca – Kunagone Spółka Akcyjna, nr NIP 5492449285 , nr REGON 368904848, Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek.

§ 2 
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek
 2. Adres e-mail: info@maerke.pl
 3. Telefon: 882 905 145

§ 3 
WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  Urządzenie z dostępem do Internetu
  Przeglądarka internetowa
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 
ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 
PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
  1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24
  3. Za pobraniem tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
  4. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej
  3. odbiór osobisty

§ 7 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Kunagone S.A., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres info@maerke.pl).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Towar należy zwrócić na adres: Kunagone S.A., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 
WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 9 
REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  2. Przy wadzie istotnej złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  4. Żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Kunagone S.A.., Plac Kilińskiego 1, 32-660 Chełmek.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10 
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez odwiedzających stronę internetową maerke.pl jest Kunagone S.A. z siedzibą w Chełmek 32-660, Plac Kilińskiego 1, NIP 5492449285. Zasady przetwarzania danych osobowych dotyczą w szczególności zarejestrowanych użytkowników (dalej: użytkownicy) i klientów (dalej: klineci) Maerke, którzy złożą zamówienie na pośrednictwem strony internetowej.
 2. Maerke działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.
 3. Maerke wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, którym jest: Maciej Jeleń, jelen@kunagone.pl, 882-905-145
 4. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów Maerke. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane podczas rejestracji na maerke.pl lub w procesie zamówienia.
 5. Dane te obejmują w szczególności adres e-mail, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności, ewentualnie dodatkowe informacje, które zostaną zamieszczone w uwagach do zamówienia.
 6. Podanie danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
 7. Jeśli Użytkownik będzie korzystał z serwisu społecznościowego Facebook, udostępnia Maerke swój profil publiczny, datę urodzenia, informację o bieżącym pobycie, adres e-mail, część swojego profilu publicznego na Facebooku: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategorię wiekową, informację na temat płci oraz inne informacje publiczne zgodne z ustawieniami.
 8. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów i usług, Maerke wykorzystuje informacje o produktach zakupionych przez naszych klientów. Jeśli mają Państwo włączone przechowywanie cookies przeglądarki oraz zgodę na ich wykorzystanie, Maerke uzyskuje informacje o odwiedzanych stronach internetowych, oglądanych produktach i o innej aktywności na stronie.
 9. Maerke nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa poglądach politycznych, zdrowiu, pochodzeniu etnicznym itp.
 10. W celu przetworzenia zamówienia, niezbędnego aby wypełnić umowę między Maerke a klientem, używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. Jeśli dane osobowe nie zostaną dostarczone, Maerke nie będzie w stanie zrealizować Państwa zamówienia.
 11. Aby móc oferować naszym klientom produkty w postaci przekazów handlowych wykorzystujemy przede wszystkim pocztę elektroniczną lub numer telefonu do wysyłania wiadomości SMS. W takim przypadku wysyłamy komercyjny komunikat o produktach związanych z towarami, które zakupili Państwo na maerke.pl. Przetwarzanie z powodu uzasadnionych celów Maerke w postaci ograniczonego marketingu bezpośredniego. Maerke nie wymaga zgody na taką komunikację biznesową, ale pozwala Państwu zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie lub rezygnacji z przetwarzania. Udzielają Państwo zgody Maerke podczas rejestracji lub później w ustawieniach konta użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej lub w ustawieniach konta użytkownika. Jeśli anulują Państwo zgodę, nie będą Państwo otrzymywać wiadomości handlowych.
 12. Maerke wykorzystuje przede wszystkim adres e-mail do oferowania swoich produktów i promowania Maerke w formie komunikacji biznesowej wysyłanej do użytkowników. Przetwarzanie odbywa się w tym przypadku jedynie na podstawie zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a nawet w przypadku jej braku można kontynuować, aby w pełni korzystać z naszej strony internetowej. Zgodę mogą Państwo wyrazić podczas rejestracji na maerke.pl lub później w ustawieniach konta użytkownika. Tylko osoby powyżej 15. roku życia mogą zarejestrować się na maerke.pl. W każdej chwili można odwołać zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej lub w ustawieniach konta użytkownika.
 13. Dla lepszego ukierunkowania reklamy i promocji, Maerke używa plików cookies dla odwiedzających stronę internetową. Przetwarzanie jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika na wykorzystanie odpowiednich plików cookies. Zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Na podstawie danych uzyskanych przez Maerke, statystyk, analiz i raportów na temat zainteresowań użytkowników serwisu jest możliwe lepsze ukierunkowanie reklamy lub dostosowanie zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. W takim przypadku przetwarzanie danych osobowych jest zwykle zautomatyzowane.
 14. Cookies mogą być również używane do realizacji programów partnerskich, które polegają na odnotowaniu, jeśli w ciągu 30 dni od kliknięcia na reklamę Maerke na innych witrynach, zakupiono jakikolwiek produkt na stronie Maerke. Przetwarzanie danych jest ponownie możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez użytkownika na korzystanie z tych plików na stronie internetowej partnera Maerke, gdzie użytkownik kliknął na reklamę Maerke. Jeśli użytkownik wyrazi tę zgodę i równocześnie wyrazi zgodę na używanie plików cookies na stronie Maerke, pliki cookies będą używane w zgodzie z zasadami używania plików cookies, które opisane są w dalszej części regulaminu.
 15. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klientów, możemy wykorzystywać informacje dotyczące nazwy użytkownika i adresu e-mail w odpowiednim oknie czatu na stronie internetowej. Nie używamy już Państwa nazwiska i adresu e-mail, podczas czatu.
 16. Zarówno użytkownicy, jak i klienci Maerke mogą w każdej chwili wycofać komunikację biznesową poprzez:kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości biznesowej; lub
  poprzez wiadomość e-mail o niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pod wskazany adres: info@maerke.pl lub za pośrednictwem innych kontaktów wymienionych w regulaminie.Jeśli chcą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu, można zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce. Jeśli wyłączą Państwo przechowywanie plików cookies Maerke, niektóre części witryny mogą nie działać poprawnie.
 17. Dane osobowe są przetwarzane przez Maerke i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Maerke.
 18. Administrator Maerke, zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty tzw. procesorów. Procesor oznacza każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe Maerke w celach i w sposób określony przez Maerke. Przekazujemy Państwa dane przetwarzającym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Dostarczamy procesorom tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. Wśród procesorów Maerke znajdują się:
  Poczta Polska SA
  InPost Sp. z o.o.
  DHL Parcel Polska Sp z o.o.
  Fedex Express Polska Sp. z o.o.
  TNT Express Worldwide (Polska) Sp. z o.o.
  com (system używany w obsłudze klienta)
  Google LLC (on-line marketing)
  Facebook, Inc. (on-line marketing)
  Madar Sp. z o.o. (fakturowanie)
  Biuro rachunkowe Księgowość2.pl S.C.
 19. Wiadomości biznesowe są wysyłane do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na ich otrzymywanie. Klientom będą wysyłane komunikaty handlowe, dopóki nie nastąpi zakończenie ich przyjmowania lub nie dojdzie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. Najdłużej jednak komunikacja biznesowa jest wysyłana przez 10 lat, po czym następuje prośba o ponowną zgodę.
 20. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez Maerke przez cały czas korzystania z plików cookies, jednocześnie umożliwiając przechowywanie plików cookies w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 21. Dalsze przetwarzanie danych osobowych poza powyższymi terminami jest realizowane przez Maerke tylko wtedy, gdy konieczne jest wypełnienie obowiązków wynikających z ustawodawstwa
 22. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Maerke i poprosić o:
  1. Informacje dotyczące danych osobowych i ich procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych Maerke.
  2. Dostęp do danych, które dostarczyli Państwo Maerke, podczas procesu rejestracji lub podczas tworzenia zamówienia. Maerke powinno potwierdzić, czy i jakie konkretne dane osobowe są przetwarzane i ostatecznie zostaną dodane do tych danych, wraz z informacjami na temat ich udostępnienia.
  3. Korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna. Tylko w przypadku aktualnych informacji Maerke może prawidłowo obsłużyć zamówienie.
  4. Wyjaśnienie i usunięcie wadliwych danych (np. blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidacji danych osobowych).
  5. Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ich ograniczone przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne do tego celu, lub jeśli już Maerke nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych. Spełniając te warunki, Maerke w całości lub częściowo usunie Twoje dane.
  6. Automatyczne przeniesienie przetworzonych danych osobowych uzyskanych na podstawie Państwa zgody na rzecz innego podmiotu, który przekazuje Maerke dane osobowe w powszechnie stosowanym formacie lub innych administratorów zgodnie z własnymi życzeniami.
 23. Maerke dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (GDPR). Maerke kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.
 24. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem.
 25. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

§ 11 
PLIKI COOKIES

 1. Na dole strony maerke.pl podczas odwiedzania witryny wyświetla się Państwu pasek powiadomień, który informuje, że witryna korzysta z plików cookies. Klikniecie na ten pasek w miejscu potwierdzającym zgodę zostanie uznane za zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na wykorzystanie plików cookies. Wymaga to zmiany ustawień przeglądarki do przechowywania plików cookies na stronach maerke.pl
 3. Tymczasowe cookies – są przechowywane na urządzeniu podczas sesji przeglądarki i po zamknięciu przeglądarki, zostaną usunięte.
 4. Trwałe cookies – pozostają zapisane na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki i przez różne okresy czasu; Te ciasteczka pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie, gdy ponownie odwiedzą Państwo maerke.pl.
 5. First Party Cookies – pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu przez maerke.pl.
 6. Pliki cookie stron trzecich – pliki cookie przechowywane na Państwa urządzeniu przez naszych partnerów reklamowych i analitycznych
 7. W szczególności używamy następujących plików cookies:
  Nazwa wydawcy / pliku cookieTypTrwałość
  AdWordsTracking, Remarketing90 dni
  FacebookTracking, Konwersjapersistent
  Google Analytics
  _ga
  cid
  utmv
  utmz
  utma
  utmb
  utmc
  Analytical, Trackingpersistent
  6 miesięcy
  persistent
  6 miesięcy
  persistent
  persistent
  session
  https_enabledEssentialmoże się różnić
  Optimizely
  optimizelyBuckets
  optimizelySegments
  optimizelyCustomEvents
  optimizelyEndUserId
  Analyticalpersistent
  persistent
  persistent
  persistent

 8. Możecie Państwo ustawić przeglądarkę internetową tak, aby wyłączyć lub zablokować pliki cookies na urządzeniu, w tym pliki cookies stron trzecich. Możliwe jest również zablokowanie lub zezwolenie na przechowywanie plików cookies tylko w niektórych witrynach. W dowolnym momencie można usunąć pliki cookies, które są już przechowywane na urządzeniu. Pragniemy jednak poinformować, że jeśli wyłączą Państwo pliki cookies wysyłane przez maerke.pl, strony nie będą działać poprawnie, a ich funkcjonalność może być ograniczona.

§ 12 
ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:
Pobierz formularz